Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Behoudens andere vermelding op de voorzijde, zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen factuurdatum.
Alle klachten betreffende deze factuur dienen schriftelijk overgemaakt binnen 8 dagen na ontvangst ervan.

Elke onbetaalde factuur na onbeantwoorde ingebrekestelling zal van rechtswege aanleiding geven tot het aanrekenen van een maandelijkse intrest van 1,25%. Voor de berekening van deze intresten wordt de maand waarin de vervaldag valt niet meegerekend maar de maand waarin de betaling zal geschieden wordt wel meegerekend. Bovendien zal de verschuldigde som met een inningsvergoeding ten belope van 15% worden verhoogd, zonder dat deze som kleiner kan zijn dan 62 EUR.

Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht is het Belgisch recht van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden. ln geval van betwisting zijn enkel rechtbanken gevestigd in het gerechteijk arrondissement Brussel bevoegd.

Onderstaande bepalingen gelden enkel voor de voor het publiek opengesteld apotheken

Algemene aankoopvoorwaarden

 • Door het ondertekenen van onze bestelbon of de bestelling uit te voeren aanvaardt en erkent de leverancier onze aankoopvoorwaarden.
 • Indien de leverancier onze bestelling bevestigt met afwijkende algemene voorwaarden, gelden toch onze algemene aankoopvoorwaarden, behalve wanneer er een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord is tussen beide partijen.
 • Elke wijziging van de bestelling dient schriftelijk te worden geconfirmeerd door beide partijen.
  Het bedrag op de bestelbon is de gehele prijs exclusief BTW.
 • Elke levering van goederen dient vergezeld te zijn van een nota die volgende gegevens bevat: het nummer van de bestelbon, het aantal en de omschrijving van de goederen, het aantal verpakkingen, de naam van de vervoerfirma of de vervoerder. De inhoud moet vermeld worden op elke verpakking.
  De verzendkosten worden ten laste genomen van de leverancier. We verstaan onder verzendkosten: de port- en vrachtkosten, rechten, verpakking, verzekeringen of andere kosten die op de zending zouden kunnen betrekking hebben.
 • De levering gebeurt uitsluitend op het adres, vermeld op de bestelbon. De ontvanger krijgt voldoende tijd om de afgeleverde goederen aan een eerste oppervlakkige controle te onderwerpen (hoeveelheid en conformiteit). Indien dit door de vervoerder niet wordt toegestaan, behoudt APB zich het recht voor, om binnen de twee werkdagen na ontvangst van de bestelling de leverancier van eventuele tekortkomingen in kennis te stellen.
  De levering moet gebeuren tijdens de openingsuren van de kantoren van APB.
 • De leveringstermijn voor goederen en/of diensten aangeduid in de bestelbon dient strikt te worden nagekomen, behalve overmacht of een voorafgaande afwijkende en schriftelijk overeenkomst tussen de partijen. De aanvaarding van de bestelbon door de leverancier houdt voor de leverancier de formele verbintenis in de leveringstermijn na te komen.
 • Indien de bestelling of een gedeelte ervan niet geschiedt vóór het einde van de voorziene leveringstermijn, behoudt APB zich, naar zijn enige keuze het recht om zonder nadere ingebrekestelling, de volledige bestelbon of het overblijvende gedeelte ervan te annuleren en dit zonder voorafgaande kennisgeving.
 • APB zal, bij gehele of gedeeltelijke niet-levering binnen de overeengekomen termijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd zijn op een schadevergoeding gelijk aan 8 %, onverminderd houdt APB zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor geleden schade als gevolg van deze gehele of gedeeltelijke nietlevering binnen de overeengekomen termijn.
 • Het verpakken van de goederen valt onder de verantwoordelijkheid van de leverancier, deze moet garanderen dat het product zonder schade getransporteerd, behandeld, opgeslagen kan worden.
  Tenzij anders gestipuleerd door de APB worden de verpakkingen teruggenomen door de leverancier en zijn de kosten ten zijne lasten.
 • a) De leverancier waarborgt dat de goederen en/of diensten conform zijn aan wat in het contract/bestelbon is bepaald, in geval van goederen, deze gebruiksklaar zijn, vrij zijn zichtbare en verborgen gebreken, voldoen aan alle gangbare eisen inzake betrouwbaarheid en levensduur, conform zijn aan de Belgische wettelijke en reglementaire normen. De leverancier is eveneens verantwoordelijk voor alle kosten om deze kwaliteit te controleren
 • b) De leverancier moet op zijn kosten alle goederen / diensten die niet aan de voorwaarden onder a) voldoen geheel of gedeeltelijk vervangen door goederen / diensten die in overeenstemming zijn met het contract / de bestelbon.
  Indien het product/ de dienst niet conform is, dan zal dit worden gemeld aan de leverancier. Indien deze de niet conformiteit niet wenst te herkennen zal er eerst gemedieerd worden tussen beide partijen om tot een vergelijk te komen. Indien dit niet mogelijk is zullen er verdere juridische stappen worden ondernomen.
 • De overdracht vindt plaats na de volledige aanvaarding van de goederen door APB en de betaling van de facturen
 • Facturen zijn betaalbaar 30 dagen einde maand na ontvangst van een conforme factuur, met vermelding van het bestelbon-nummer. Facturen kunnen worden verzonden, per mail verstuurd worden naar payables@apb.be. Alleen correct verstuurde facturen kunnen aanvaard worden
 • Toepasselijk recht Bevoegde rechtbank Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwistingen zijn de Rechtbanken en hoven van Brussel bevoegd.

geldig vanaf 01.01.2020

Algemene verkoopsvoorwaarden

(ondernemingsnummer BE 0406.753.266)

Archimedestraat 11, 1000 Brussel
Tel. 02.285 .42.00

info@apb.be
www.apb.be

Conform met haar statuten is APB de beroepsfederatie van de erkende beroepsverenigingen van Belgische officina – apothekers.

 • Apotheek lid:
  De publiek opengestelde apotheek waarvan de personen die daar werken (titularis, adjunct en vervanger) leden van APB zijn en voldoen aan de voorwaarden conform de statuten van APB
 • Apotheek niet lid:
  De apotheken die niet voldoen aan de voorwaarden uit de statuten van APB.
  Andere klant:
  Klant die niet voldoet aan de definitie “Apotheek lid” en “Apotheek niet lid”.

  Hierna samen de Klant genoemd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden door APB. Bij de ondertekening van de bestelbon of de overeenkomst of door de betaling van het bedrag aanvaardt de Klant de gehele Algemene Voorwaarden zoals deze geraadpleegd kunnen worden via: www.apb.be.

Deze Algemene Voorwaarden zijn niet, geheel of gedeeltelijk, van toepassing indien er schriftelijk en voorafgaand anders is overeengekomen. zie artikel 12

Door het ondertekenen van de bestelbon aanvaardt en erkent de Klant voldoende informatie te hebben ontvangen over de producten en diensten aangeboden door APB en aanvaardt hij deze Algemene Voorwaarden evenals de Bijzondere Voorwaarden (indien van toepassing).

De Klant verbindt er zich toe om de goederen en diensten van APB te gebruiken met respect voor de algemene belangen zoals in de statuten van APB beschreven: “De APB heeft tot doel het stimuleren, ontwikkelen en promoten van de meerwaarde van de officina - apotheker waarbij de gezondheid en de belangen van de patiënt centraal staan, om bij te dragen tot een betere volksgezondheid”

In geval van niet-naleving behoudt APB zich het recht voor haar diensten te weigeren of te beëindigen. Door het ondertekenen van een bestelbon of overeenkomst, wordt de bestelling als definitief beschouwd. De Klant heeft geen herroepingsrecht.

De vermelde prijs op de factuur, bestelbon of in de overeenkomst voor de geleverde goederen of diensten is altijd de prijs in euro, exclusief btw.

Als bepaalde bijkomende kosten niet vooraf kunnen worden berekend / voorzien, vermeldt APB duidelijk dat er bijkomende kosten verschuldigd kunnen zijn en stelt de Klant hiervan op voorhand in kennis.

Behoudens andere vermelding op de voorzijde, van de facturen zijn de facturen van APB betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.

Alle klachten betreffende een factuur dienen schriftelijk overgemaakt binnen 8 dagen na ontvangst ervan.

Elke onbetaalde factuur na onbeantwoorde ingebrekestelling zal van rechtswege aanleiding geven tot het aanrekenen van een maandelijkse interest van 1,25 %. Voor de berekening van deze interesten wordt de maand waarin de vervaldag valt niet meegerekend. Bovendien zal de verschuldigde som met een inningsvergoeding ten belope van 15 % worden verhoogd, zonder dat deze som kleiner kan zijn dan 62 EUR.

De Apotheek lid kan haar facturen online raadplegen, via het profiel van de apotheek via www.apb.be

Apotheek niet lid: kan eveneens haar facturen online raadplegen, via het profiel van de apotheek via www.apb.be

Voor een Andere klant wordt de factuur per post of per mail opgestuurd.

De specifieke leveringstermijnen van de diensten en producten kan u terugvinden in de overeenkomst of de bestelbon.

Goederen:

In afwijking van art 1583 BW blijft APB exclusieve eigenaar van de verkochte en afgeleverde goederen tot de gehele betaling van de factuur.

Diensten en gegevens:

APB is eigenaar van de auteursrechten op de bestanden en databanken die ze behandelt alsook op hun gegevens. Dit betekent dat zij de inhoud bepaalt, evenals de structuur en de manier waarop de gegevens ter beschikking worden gesteld en overgemaakt met het oog op het gebruik. APB is eveneens eigenaar van de auteursrechten op de bijwerkingen van haar bestanden en databanken. De aan de Klant aangeboden diensten van APB (inclusief bijwerkingen, indien van toepassing) zijn eigendom van APB of van een derde partij van wie APB de distributielicentie heeft verkregen. Zij zijn derhalve onderworpen aan de auteursrechten. De Klant heeft niet het recht om de diensten in zijn geheel of gedeeltelijk noch haar bijwerkingen (indien van toepassing) in haar geheel of gedeeltelijk te verhuren, er een sub licentie op te verlenen, te verkopen, te verdelen, uit te lenen of op welke wijze dan ook te verstrekken aan een derde. Bovendien beschikt zij evenmin over het recht de diensten in hun geheel of gedeeltelijk, of de bijwerkingen te kopiëren, samen te voegen, te vertalen of hiervan afgeleide werken te creëren tenzij anders vermeld in een overeenkomst tussen de Klant en APB. De Bijzondere Voorwaarden beschrijven de diensten meer in detail. De Klant wordt door APB op de hoogte gebracht van deze bijzondere voorwaarden en verbindt er zich toe om deze te respecteren. De diensten van APB en de bijwerkingen (indien van toepassing) zijn niet overdraagbaar en niet exclusief.

APB garandeert een correcte uitvoering van de aangeboden diensten. In het geval van een bewezen fout is de aansprakelijkheid van APB beperkt tot directe materiële schade met uitsluiting van alle indirecte schade van welke aard dan ook, , zonder dat het totale bedrag hoger kan zijn dan het totale bedrag van het goed of de dienst dat door de Klant werd betaald.

De aansprakelijkheid van APB is echter niet aangegaan in geval van vertraging of opschorting van de levering van goederen of diensten die aan de Klant zijn toe te rekenen, of in geval van overmacht.

Het naleven van de gebruiksvoorwaarden van de diensten en goederen behoort tot de verantwoordelijkheid van de Klant.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant schriftelijk en binnen de 8 dagen na levering APB in kennis stellen van defecte of niet conforme gekregen goederen of diensten.

Elke inbreuk door de Klant. op artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden heeft onmiddellijk de stopzetting van de diensten en bijwerkingen (indien voorzien) tot gevolg en leidt tot vervolging door APB , eigenaar van het auteursrecht of van de distributierechten.

Alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de toegang tot onze dienstverlening worden overeenkomstig de APB privacy policy verwerkt. Deze privacy is eveneens volledig GDPR compliant en kan geraadpleegd worden via deze link.

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil over deze Algemene Voorwaarden zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

De bijzondere voorwaarden die afwijken van de Algemene Voorwaarden en die schriftelijk zijn overeengekomen zijn enkel van toepassing op de ondertekenende partijen.