Wettelijke vermeldingen

Wie zijn we?

A. Uitgever

De websites apb.be en de andere domeinnamen *.apb.be (waaronder myqa.apb.be, delphicare.apb.be, etc. – hierna afgekort tot ‘*.apb.be’) worden uitgegeven door de Algemene Pharmaceutische Bond ‒ Association Pharmaceutique Belge (afgekort APB).
APB is een v​​ereniging zonder winstoogmerk, erkend als federatie van beroepsverenigingen van Belgische officina apothekers.

De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Archimedesstraat 11, 1000 Brussel. ​
Er mag afzonderlijk gebruik gemaakt worden van de Nederlandse of de Franse benaming, of van de afgekorte benaming.
BTW-nummer: BE 406.753.266
Ondernemingsnummer: 0406.753.266
Directeur van de publicatie en hoofdredacteur: Nicolas Echement
E-mail: apbnews@apb.be
Telefoon: 02 285 42 00

B. Host en technische tussenpersonen

De websites apb.be en *.apb.be worden gehost door de APB. De technische ingrepen worden uitgevoerd door de IT-afdeling van de APB.

C. Opzet van de website

Eén deel van de website apb.be (‘WIE ZIJN WE’) is toegankelijk zonder voorafgaande identificatie en de informatie die erin staat, is voor iedereen toegankelijk. Het andere deel van de site apb.be (‘MY APB’) alsook de websites *.apb.be zijn toegankelijk als er aan bepaalde voorwaarden* wordt voldaan. Die voorwaarden worden beschreven in deze disclaimer of wettelijke vermeldingen en zijn te raadplegen via de volgende link: (http://www.apb.be/nl/corp/De-Algemene-Pharmaceutische-Bond/Ontdek-onze-diensten/Pages/default.aspx)

* voor de leden van de APB, namelijk de houders van het diploma van apotheker die in een apotheek werken die openstaat voor het publiek en waarvoor de 'jaarlijkse bijdrage' werd betaald aan de APB;
* voor diegenen die geabonneerd zijn op de diensten van de APB (zie verder: het voorbehouden gedeelte van de site apb.be, namelijk 'MY APB' en de websites *.apb.be).


Alle informatie aangaande de abonnementen op de diensten van de APB en de ledentoegang is te vinden in het publieke gedeelte van de website via de volgende link: (http://www.apb.be/nl/corp/De-Algemene-Pharmaceutische-Bond/Ontdek-onze-diensten/Pages/default.aspx)

Het publieke gedeelte van apb.be, genaamd ‘WIE ZIJN WE’ De website apb.be omvat een gedeelte dat 'Publieke website' wordt genoemd en dat te vinden is onder de groene tab ‘WIE ZIJN WE’. Het is voor iedereen toegankelijk en bestemd voor het grote publiek.

Het heeft de volgende functie:
De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen.

Hoe?

  • Door het publiek op de hoogte te brengen van de activiteiten van de APB aan de hand van diensten die door de verschillende afdelingen van de APB worden aangeboden en door de rol van het laboratorium voor de geneesmiddelencontrole in de kijker te plaatsen.
  • De website informeert de internetgebruikers opdat ze zouden begrijpen welke rol de apotheker in de samenleving speelt en wat zijn interacties zijn met de verschillende actoren van de gezondheid, zoals de zorgverstrekkers, de andere beoefenaars van een gezondheidsberoep en de gezondheidsoverheden in België.
  • De APB ondersteunt en valoriseert de rol van de apotheker als volwaardige partner van de gezondheidszorg.
  • De APB ondersteunt de apotheker in zijn dagelijkse praktijk en plaatst de rol die hij speelt in de gezondheidsopvoeding en bij de motivatie van het grote publiek, in de kijker.
  • De APB onderstreept ook de toegevoegde waarde van de apotheker als geneesmiddelenspecialist en als tussenpersoon voor de informatie en de raadgevingen van de arts, en dat om een optimale begeleiding van de patiënt ten aanzien van zijn behandeling te bevorderen.
  • De APB richt zich tot het professionele en niet-professionele grote publiek van de gezondheid en heeft ook tot taak de boodschappen over de volksgezondheid die de bevoegde overheden en actoren van de sector van de gezondheidszorg verspreiden, te ondersteunen.
  • Het voorbehouden gedeelte van apb.be, genaamd 'MY APB' en de websites *.apb.be ‘MY APB’ en de websites *.apb.be zijn enkel toegankelijk voor de leden van APB, de partners die actief zijn in de sector van de gezondheidssector, en de abonnees die zich hebben geabonneerd op bepaalde diensten uit het aanbod van de APB. Klik hier om het aanbod van APB-diensten te raadplegen.
  • De hierboven vermelde personen krijgen toegang tot ‘MY APB’ en de websites *.apb.be met behulp van een APB login die gratis te verkrijgen is.
  • Als iemand in het bezit is van een APB login, houdt dat niet automatisch in dat die persoon zonder voorbehoud toegang heeft tot de diensten van de APB. Als de geïnteresseerde bezoeker gebruik wil maken van de vermelde diensten, moet hij zich bij de APB kenbaar maken door een profielformulier met zijn persoonlijke gegevens in te vullen. De internetgebruiker zal dan toegang hebben tot die diensten voor zover hij beantwoordt aan het gebruikersprofiel dat toegang geeft tot de betrokken diensten en producten. Bovendien moet hij een bijdrage of een abonnement betalen voor die diensten.
  • De diensten die de APB aanbiedt en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om er toegang toe te hebben, worden vermeld in het publieke gedeelte van de website. Klik hier om de informatie te raadplegen.

Persoonlijke gegevens

A. Bescherming van de rechten van de internetgebruiker

B. Gebruik van de technische gegevens

Cookies:
De websites apb.be en *.apb.be maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden gebruikt om uw comfort te vergemakkelijken wanneer u een website bezoekt op een computer of een mobiel toestel. Ze worden ook gebruikt om technische redenen.

Waarom gebruiken wij cookies op deze website?
Cookies worden gebruikt om uw ervaring als gebruiker te verbeteren, alsook om technische redenen.

Er bestaan twee soorten cookies:

U dient cookies te aanvaarden indien u zich wenst te connecteren tot ‘MY APB’ en toegang wenst te verkrijgen tot informatie en tot de verschillende beveiligde tools (*.apb.be). De vraag tot toegang tot deze tools verloopt via een online formulier dat toelaat een persoonlijke APB login te creëren. Zo nodig vergt de toegang de betaling van een ledenbijdrage of een abonnement.

U vindt meer informatie over onze diensten op de pagina 'Algemene Pharmaceutische Bond/Ontdek onze diensten'.

Noot: De websites apb.be en *.apb.be gebruiken het statistisch instrument Google Analytics dat gebruik maakt van cookies om het aantal unieke bezoekers te bepalen en anonieme en onpersoonlijke statistieken aan de APB te bezorgen. Het is alleen in dat kader dat er statistische gegevens naar de APB worden doorgestuurd. Er wordt geen enkel persoonlijk gegeven doorgestuurd.

Deontologie

A. Kwaliteit van de inhoud

B. Juistheid van de informatie – Aansprakelijkheid

De gegevens die op de websites te vinden zijn, zijn louter ter informatie bedoeld en worden op een niet-uitputtende manier vermeld. Ze worden voornamelijk verspreid om algemene informatie te geven. Hoewel APB al het nodige heeft gedaan om zich te vergewissen van de betrouwbaarheid van de informatie die op de websites staan, kan APB niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, hiaten of resultaten die het gevolg zijn van een fout gebruik van die informatie.

APB en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van virussen in welke vorm dan ook, van (een) bug(s) en van elk programma of elke toepassing die niet compatibel zou zijn met de infrastructuur die door de gebruiker wordt gebruikt, en voor schade die door de gebruiker wordt geleden ten gevolge van een defect, een onderbreking, een fout, een ontwikkeling, een reparatie, een controle, een onderhoud, een technisch probleem, een storing op het telefoonnet of op een netwerk dat daarmee verbonden is of bij een dienst die daarmee verband houdt, een overbelasting, een nalatigheid of een fout van derden of de gebruiker, alsook in het geval van gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van APB.

APB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van uw bezoek aan de website, het gebruik van de inhoud van de website of de onmogelijkheid de inhoud van de website te gebruiken. Die beperking van aansprakelijkheid heeft betrekking op alle soorten rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met inbegrip van verlies van gegevens, winstderving en onderbreking van activiteiten.

C. Verbod op framing of inkapseling

Framing of inkapseling (de pagina's van de websites apb.be en *.apb.be in één of verschillende kaders of kolommen van een andere website dan apb.be of *.apb.be displayen) is verboden.

Geen enkel element van de websites apb.be of *.apb.be kan worden hergebruikt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toelating van APB. Als u hyperlinks naar onze websites wilt plaatsen, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

D. Intellectuele eigendom

De gebruiker moet de bron van het document verplicht vermelden met behulp van de copyrights - © apb - zoals die worden vermeld op het oorspronkelijke beeld dat hij van de website heeft gedownload. Als hij de kadrering van het beeld wijzigt, moet hij ervoor zorgen dat het copyright weer op de plaats terechtkomt die het innam op het oorspronkelijke beeld.

Iedereen die deze documenten wil gebruiken in een gedrukte of audiovisuele publicatie of op een website, moet de bron ervan in de publicatie of op de website op de gepaste manier vermelden.
De gebruiker moet erop toezien dat de betrokken beelden niet in een ongepaste context die als beledigend, vernederend of lasterlijk kan worden beschouwd, worden gebruikt.
De gebruiker mag de betrokken beelden niet wijzigen op een manier die ingrijpender is dan een eenvoudige wijziging van de kadrering ervan of delen van de beelden recupereren zonder de voorafgaande en naar behoren betekende toelating van de APB.
De beelden en de andere documenten die door de APB in zijn mediatheek ter beschikking worden gesteld, mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Contact

Algemene Pharmaceutische Bond

Archimedesstraat 11 – 1000 Brussel +32 (0)2 285 42 00​